телефон за реклами 0878 377 699

ЕТ " ЧИКО " - луксозните пердета на достъпни цени.

интернета в с.Бял извор достига до вас благодарение на:

 

Анеа 2008

ВЕСТНИКЪТ С НАЙ ГОЛЯМ ТИРАЖ В РОДОПИТЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивни снимки от замърсената река на с. Бял извор....

12.06.2010г. www.byalizvor.eu

Към днешна дата още не е розово положението от 2006 г. насам. РИОСВ - Смолян ще направят проверки и всичко по старо му, пак ще ни мирише тази река. Преди една година близо беше внесен:

”Интегриран  проект за устойчиво управление на водите в село Бял извор, община Ардино”

вижте целия текст по долу след снимките

На това място като деца ловяхме много големи мренки, имаше и жабки тук там по някоя змия, кравите пиеха вода. Сега реката е малко по чиста обаче миризмата си остава а липсват и животните. Снимките са направени от моста на разклона.....

Наименование на проекта:

”Интегриран  проект за устойчиво управление на водите в село Бял извор, община Ардино”

 

Описание на проекта:

На основата на извършеното прединвестиционно проучване и разработените проекти за изготвяне на «Работен проект за канализационна и водопроводна мрежа в село Бял извор» и изготвяне на «Работен проект за пречиствателна станция за отпадни води в село Бял извор» са предвидени и конкретните видове и обеми дейности, които да влезат в обхвата на проекта. Тези дейности най-общо се свеждат до следното:
           1. Канализационна мрежа
Ще бъде изградена нова канализационна мрежа, която ще обхваща 88% от населението. По този начин  ще се гарантира пълното (100%) задоволяване на нуждите на  с. Бял извор.
Предвижда се изграждане на нова канализация по улиците на селото с  дължина на главните колектори – 6479 м. и дължина на канализационните клонове, без СКО – 11817 м.; със 773 броя сградни отклонения и очакван среден дебит – 25,55 л/сек. 
           2. Пречиствателна станция
Ще бъде изградена пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с капацитет 3000 е.ж. Производствената мощност на ПСОВ ще бъде от порядъка на 164250 м3/година, а количеството на изсушените утайки 100 кг/денонощие.
Основните принципи на работа на ПСОВ се свеждат до:
- предварителна фаза на механично третиране;
- основна фаза на биологично третиране;
- компресиране и изсушаване на утайките.
           3. Водопроводна мрежа
Ще бъде подновена най-старата част (строена в периода 1952г.-1956г.) на водопровода, изградена предимно с етернитови силно амортизирани и полуразрушени тръби, обслужващи 88% от населението.
Новата водопроводна мрежа ще има следните основни характеристики: линейна разгъвка на водопроводите без СВО – 11024 м.; материал на водопроводите – полиетиленови с висока плътност, стоманени; общо максимално часово водно количество – 16,26 л/сек.

Техническо описание на инвестиция в инфраструктурен проект

Дейностите, включени в проекта, за които се кандидатства за финансиране, в технически план предвиждат следното:
           -  изграждане на канализационна мрежа;
-  изграждане на ПСОВ за с. Бял извор;
- подновяване на част от вътрешната водопроводна мрежа.

 

А)  Канализационна мрежа
Предвижда се изграждане на канализационна мрежа за около 88% от населението. 12% от населението ползва съществуваща канализация. По тази схема, след реализацията на проекта 100% от населението на с. Бял извор ще бъде обслужвано от канализационна система. Новата канализация ще се характеризира със следните показатели:
- дължина на главните колектори – 6479 м.;
- дължина на канализационните клонове, без СКО – 11817 м.;
- брой сградни отклнения (СКО) – 773 бр.;
- диаметри на каналите Ǿ200, Ǿ300, Ǿ400;
- среден дебит – 25,55л/сек.

Проектът предвижда модерни конструктивни решения, насочени към осигуряване на висока надеждност и дълготрайност на канализационната система и на услугата, както и големи резерви в капацитета.

За новата канализационна система има изготвен технически проект до фаза работен проект и изготвени КСС, които са приложени към формуляра за кандидатстване.

Б) Пречиствателна станция
Ще бъде изградена пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ).
ПСОВ ще има следните основни характеристики:
- капацитет – 3000 е.ж.;
- канален дебит – 5,2 л/сек.;
- производствена мощност – 164250 м3/година;
- потребявана енергия – 3,2 kWh/1м3;
- количество на утайките – 100 кг/денонощие.
Принципи на работа:
- предварителна фаза на механично третиране;
- основна фаза на биологично третиране;
- компресиране и изсушаване на утайките.

В) Водопроводна мрежа
Ще бъде подновена най-старата част на вътрешната водопроводна система, изградена през годините 1952-1956 г. Тази част представлява около 88% от общата дължина на вътрешната водопроводна мрежа. С това ще бъде преустановено ползването на азбестоциментовите тръби за водопровод. Предвиждат се и конструктивни подобрения на водопроводната мрежа, насочени към подобряване на надеждността и дълготрайността на системата и водоподаването.
Предвидената за подновяване част ще има разгърната дължина 11024 м.
Водопроводът ще има потенциал за водоподаване, съобразен с техническите норми и прогнозите за бъдещите нужди на селището.
За тази част от водопровода, която ще бъде подновена има изготвена техническа документация до фаза работен проект и количествено-стойностна сметка (КСС), които са приложени към формуляра за кандидатстване.

Новата водопроводна мрежа ще има следните характеристики:
- линейна разгъвка на водопроводите без СВО – 11024 м.;
- материал на водопроводите – полиетиленови с висока плътност, стоманени;
- диаметри на  водопроводите - Ǿ110, Ǿ133, Ǿ155, Ǿ160;
- общо максимално часово водно количество – 16,26 л/сек.

 

Основните индикатори за измерване на изпълнението на проекта са:
Канализация:
- дължина на изградена нова канализация – 18296 м. (вкл. главни колектори);
- брой присъединени ползватели на подновена и нова канализация – 1795;
ПСОВ:
- изградена нова пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) на с. Бял извор, община Ардино с капацитет 3000 е.ж.;
- население от с. Бял извор, присъединено към ново ПСОВ – 2040 реални жители (100% от населението).
Водопровод:
- дължина на изграден нов водопровод – 11024 м;
- брой присъединени ползватели към подновен водопровод – 1795.
Индикатори за подобрено качество на водите в резултат на изградена ПСОВ:

Социално-икономически цели

Общата цел на проектното предложение е:
Чрез реализацията на предвидената в проектното предложение инвестиция за развитие и модернизация на техническата инфраструктура на водопроводната и канализационна мрежа в с. Бял извор с оглед привеждането й в съответствие с европейските стандарти се цели да се изгради система за интегрирани водни услуги; да се “затвори” водният цикъл по хигиенно-санитарен признак и да бъдат въведени комплексни мерки за опазване на околната среда в община Ардино, като на тази основа се подобри състоянието на водите в поречието на р. Бял извор; да се намали замърсяването на речната мрежа на р. Арда и на трансграничния регион, включващ басейните на р. Марица и р. Тунджа и като крайна цел да се намали здравословният риск и се подобри качеството на живот на населението на с. Бял извор.
 
Конкретните социално-икономически цели са:
           -  Всички жители на с. Бял извор да бъдат снабдени с канална услуга
- Чувствително да се подобри качеството на питейната вода от подновената водоснабдителна мрежа.
           - Драстично да се съкратят загубите на вода и се прекрати замърсяването на селото.
           - Да се повиши качеството на отпадъчните води в резултат на изградена ПСОВ, да се подобрят екологичните параметри, измерени чрез количество отстранени замърсители, като се възстановят физико-химичните и биологичните качествени параметри на водите.
           - Чрез осигуряване пречистването на целия обем отпадъчни води на с. Бял извор да се прекрати замърсяването на речното корито на р. Бял извор с фекални води, да се  ограничи замърсяването на р. Арда, както и на трансграничния район, включващ и басейните на р. Марица и р.Тунджа.
           - Да се повиши защитата на околната среда в общината и се подобри състоянието на флората и фауната в речните басейни на реките Бял извор, Арда, Марица и Тунджа, да се намали рискът от замърсяване на подпочвените води и на почвата.
           - Да се предпази здравето на населението, да се подобри качеството на живот и се създадат предпоставки за демографския ръст в региона. 
           - Да се подобрят условията за развитие на ключовите сектори на регионалната икономика – туризъм и селско стопанство, да се активизира икономическата дейност, да се създадат нови работни места и се съкрати безработицата – временна и постоянна.

С реализацията на проекта ще бъдат:
- изградени 18296 м. канализационна мрежа, включително 6479 м. главни колектори, с което цялото население на с. Бял извор ще има достъп до канализационна услуга;
- изградена ПСОВ за 3000 е.ж., с което рязко ще се подобрят показателите на отпадните води, съгласно посочените в таблицата към Б.4.2. стойности;
- реконструирани (подновени) 11024 м вътрешна водопроводна мрежа, с което ще бъде подобрено качеството на питейната вода за 100 % от населението на  с. Бял извор;.
- като цяло ще се подобрят условията за живот на населението;
- ще се прекрати замърсяването на реките Бял извор и Арда и ще се ограничи замърсяването в трансграничния район, включващ басейните на р. Марица и р. Тунджа.

12.06.2010 г. www.byalizvor.eu